PRIVACY VERKLARING

MDP vormgeving, gevestigd aan Esdoornstraat 16, 2817 RV Schoonhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS:

Naam: MDP vormgeving

Adres: Esdoornstraat 16 

Postcode: 2871 RV 

Plaats: Schoonhoven 

Telefoon: +31 (0)651 294 836

E-mail: martin@mdpvormgeving.nl

Website: www.mdpvormgeving.nl

M.D. (Martin) de Pooter is de Functionaris Gegevensbescherming van MDP vormgeving.

Hij is te bereiken via martin@mdpvormgeving.nl

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

MDP vormgeving verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 

 

HIERONDER EEN OVERZICHT VAN DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN:

– Voor- en achternamen

– Adresgegevens

– Telefoonnummers

– E-mailadressen

– Gegevens betalingsverkeer banken

 

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via martin@mdpvormgeving.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

MET WELK DOEL EN BASIS VAN WELKE GRONDSLAG PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN:

MDP vormgeving verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te 

kunnen voeren

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– MDP vormgeving verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

MDP vormgeving neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MDP vormgeving) tussen zit. MDP vormgeving gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: [Apple OSX, Apple Safari)

 

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN:

MDP vormgeving bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens: Zolang contactgegevens bedrijfstechnisch nodig zijn.

Personalia: Zolang contactgegevens bedrijfstechnisch nodig zijn.

Adres: Zolang contactgegevens bedrijfstechnisch nodig zijn.

Telefoonnummers: Zolang contactgegevens bedrijfstechnisch nodig zijn.

E-mailadressen: Zolang contactgegevens bedrijfstechnisch nodig zijn.

Contactgegevens: Zolang contactgegevens bedrijfstechnisch nodig zijn.

 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN:

MDP vormgeving verkoopt jouw gegevens absoluut niet aan derden, en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. MDP vormgeving blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN:

MDP vormgeving gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door MDP vormgeving en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar martin@mdpvormgeving.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk hierop, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . MDP vormgeving wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN:

MDP vormgeving neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via het volgende e-mailadres: martin@mdpvormgeving.nl

Schoonhoven, mei 2023

NEEM CONTACT OP:

MDP vormgeving

Esdoornstraat 16

2871 RV Schoonhoven

T. 06 – 512 948 36